Verzending en levering

Queen of Boards verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 7 werkdagen na volledige ontvangst van de betaling.

Indien Queen of Boards niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt Queen of Boards zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De bestelling zal worden geleverd op het adres dat de Klant aan Queen of Boards heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. Fouten in de adresgegevens vallen onder de aansprakelijkheid van de Klant.

Queen of Boards behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal Queen of Boards de Klant op de hoogte brengen. In geval van (gedeeltelijke) niet-levering zal het betreffende gedeelte van de betaalde prijs aan de Klant worden terugbetaald.

Artikel 2. Zichtbare en verborgen gebreken – klachtenprocedure

Bij levering dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele zichtbare schade (zoals doch niet limitatief kleur, hoeveelheid, aard van het geleverde product, … . Als de Producten zichtbaar beschadigd zijn of niet overeenstemmen met het bestelde Product, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij Queen of Boards binnen de 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

Na kennisgeving zal Queen of Boards de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
Queen of Boards is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan teruggezonden Producten, tot wanneer deze door Queen of Boards werden aanvaard.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant-consument vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant-consument bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Queen of Boardswas geboden.

Artikel 2 Herroepingsrecht en terugbetaling voor elke Klant-consument

Dit artikel is enkel van toepassing op Klant-Consumenten (elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen) met uitsluiting van elke andere Klant.

Onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, heeft de Klant-consumenteen wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de hierna vermelde termijn. De Klant-consument beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen, te rekenen vanaf de levering van het Product.

Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant-consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts hanteren in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Klant-consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in dit artikel.

De Klant-consument mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten volledig zijn en voorzien van hun originele labels.

De Klant-consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de gevallen voorzien in artikel VI.53 WER. In het bijzonder kan de Klant-consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn verzegeld en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Indien de Klant-consument beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant Queen of Boardsdaarvan op de hoogte brengen door verzending van een e-mail naar edouard@queenofboards.com waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen.

De Klant-consument moet de Producten terugbezorgen aan Queen of Boardszonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan Queen of Boards. De Producten moeten naar Queen of Boardsworden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant-consument de Producten heeft ontvangen.

Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant-consument betaald.

In geval van herroeping zal Queen of Boards de reeds door de Klant-consument betaalde bedragen voor de Producten en de initiële levering terugbetalen na ontvangst van de Producten of de Klant kan opteren voor een aankoopbon van Queen of Boards voor ditzelfde bedrag. Queen of Boardskan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van de niet-correcte behandeling van het Product door de Klant dan wel door onvoldoende gefrankeerde terugzending..

Artikel 3. Garantie

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

De Klant moet Queen of Boards via edouard@queenofboards.com informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant. Na teruggave van het gebrekkige Product zal Queen of Boards, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal Queen of Boardsalle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van Queen of Boards. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal Queen of Boardsde prijs terugbetalen.

Deze garantie heeft geen betrekking op de zichtbare gebreken die onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld, in toepassing van het bepaalde onder artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

De garantie of vrijwaring voor zichtbare en/of verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade is veroorzaakt door een foutief gebruik of foutieve bewaring van het Product. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering door de Klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending van de Producten of schade veroorzaakt door overmacht. De waarborgen die Queen of Boards aan de Klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van Queen of Boards beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging en/of (ii) terugname van de betreffende Producten, met creditering aan de Klant.

Artikel 4. Overdracht en onderaanneming

Queen of Boardsheeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een onderaannemer/leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Gebruik van persoonsgegevens (privacy)

Queen of Boards gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

ENG

Shipping and delivery

Queen of Boards undertakes to deliver the Products within a period of 7 working days after full receipt of payment.

If Queen of Boards is unable to deliver the Products within the aforementioned period, Queen of Boards undertakes to inform the Customer in writing.

The order will be delivered to the address provided by the Customer to Queen of Boards during the purchase process. Errors in the address details are the responsibility of the Customer.

Queen of Boards reserves the right to make partial deliveries of the Products ordered, for example if part of the order is delayed or unavailable. In case of partial delivery, Queen of Boards will inform the Customer. In the event of (partial) non-delivery, the relevant part of the price paid will be refunded to the Customer.

Article 2. Visible and hidden defects – complaints procedure

Upon delivery, the Customer must check the packaging for any visible damage (such as, but not limited to, colour, quantity, nature of the delivered product, … . If the Products are visibly damaged or do not correspond to the Product ordered, the Customer may not and must inform Queen of Boards in writing within 5 working days If no complaints are communicated within these periods, the Customer is deemed to have approved and accepted the delivery.

Upon notification, Queen of Boards will provide the Customer with the necessary instructions regarding the damaged Products.

After discovering any defect, the Customer is obliged to immediately cease further use of the Product in question and furthermore to do and have done everything reasonable to prevent (further) damage and to properly store the Products under penalty of inadmissibility of the complaint. Queen of Boards is in no way responsible for the loss of or damage to returned Products, until they have been accepted by Queen of Boards.

The risk of loss or damage passes to the Consumer Customer as soon as he (or a third party designated by him, who is not the carrier) has physically taken possession of the goods. However, the risk already passes to the Customer-consumer upon delivery to the carrier, if the carrier has been instructed by the Customer to transport the goods and this choice was not offered by Queen of Boards.

Article 2 Right of withdrawal and refund for each Customer-consumer

This article only applies to Consumer Customers (any natural person acting for purposes outside his trade, business, craft or profession and who purchases or may purchase Products via the Website) to the exclusion of any other Customer .

Without prejudice to the legal provisions in this respect, the Consumer Customer has a legal right to withdraw from the Agreement during the period stated below. The Consumer Customer has fourteen (14) days to withdraw from the Agreement, counting from the delivery of the Product.

During the withdrawal period, the Consumer Customer will handle the Product and the packaging with care. He will only use the Product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the Product. The starting point here is that the consumer may only handle and inspect the Product as he would be allowed to do in a shop. The Consumer Customer is only liable for any reduction in the value of the Product that is the result of a way of handling the Product that goes beyond what is permitted in this article.

The Consumer Customer may only withdraw from the Agreement if the Products are complete and provided with their original labels.

The Consumer Customer cannot exercise the right of withdrawal for the cases provided for in article VI.53 WER. In particular, the Consumer Customer cannot exercise his right of withdrawal for goods that have been sealed for reasons of health protection or hygiene and the seal of which has been broken after delivery.

If the Consumer Client decides to withdraw from the Agreement, the Client must inform Queen of Boards thereof by sending an e-mail to edouard@queenofboards.com stating unequivocally that it wishes to withdraw from the Agreement.

The Consumer Customer must return the Products to Queen of Boards without undue delay and in any case no later than fourteen days after sending the notice of withdrawal to Queen of Boards. The Products must be shipped to Queen of Boards in the same manner in which the Consumer Customer received the Products.

All costs for returning the Products are paid by the Consumer Customer.

In case of withdrawal, Queen of Boards will refund the amounts already paid by the Consumer Customer for the Products and the initial delivery upon receipt of the Products or the Customer can opt for a purchase receipt from Queen of Boards for the same amount. However, Queen of Boards may reduce the refund to take into account any reduction in the value of the Products resulting from improper handling of the Product by the Customer or due to insufficient postage on return.

Article 3. Warranty

The Customer is entitled to a legal guarantee of two years. The legal guarantee covers any defect or lack of conformity of the Products that becomes apparent within a period of two years from the date of delivery of the Products.

The Customer must inform Queen of Boards via edouard@queenofboards.com of the defective Products within a reasonable time after the defect is known or could reasonably have been known by the Customer. Upon return of the defective Product, Queen of Boards will, at Customer’s sole discretion, send the Customer a new Product or repair the Product and Queen of Boards will bear all costs associated with the exchange/repair of the Products. The Product can only be replaced and delivered to the extent that it is still available/in stock at Queen of Boards’ suppliers. If the repair or replacement is not possible or cannot be carried out within a reasonable period of time, the Customer has the right to terminate the Agreement and Queen of Boards will refund the price.

This guarantee does not cover visible defects that could be detected immediately upon delivery, in accordance with the provisions of article 8 of these general terms and conditions.

The guarantee or indemnity for visible and/or hidden defects does not apply in any case if the damage is caused by incorrect use or incorrect storage of the Product. Any entitlement to indemnification lapses upon processing, alteration by the Customer or by third parties or in the event of abnormal or extraordinary use of the Products or damage caused by force majeure. The guarantees that Queen of Boards offers to the Customer are, at Queen of Boards’ discretion and discretion, limited to (in whole or in part): (i) replacement and/or (ii) taking back the relevant Products, with credit to the Customer.

Article 4. Transfer and subcontracting

Queen of Boards has the right to transfer its rights and obligations under the Agreement to a subcontractor/supplier (e.g. for the delivery of the Product), but this will not affect the rights and obligations under these terms and conditions.

Article 5. Use of personal data (privacy)

Queen of Boards will only use the Client’s personal data in accordance with the Privacy Policy on the Website.

Queen of Boards verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 7 werkdagen na volledige ontvangst van de betaling.

Indien Queen of Boards niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt Queen of Boards zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De bestelling zal worden geleverd op het adres dat de Klant aan Queen of Boards heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. Fouten in de adresgegevens vallen onder de aansprakelijkheid van de Klant.

Queen of Boards behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal Queen of Boards de Klant op de hoogte brengen. In geval van (gedeeltelijke) niet-levering zal het betreffende gedeelte van de betaalde prijs aan de Klant worden terugbetaald.

Artikel 2. Zichtbare en verborgen gebreken – klachtenprocedure

Bij levering dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele zichtbare schade (zoals doch niet limitatief kleur, hoeveelheid, aard van het geleverde product, … . Als de Producten zichtbaar beschadigd zijn of niet overeenstemmen met het bestelde Product, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij Queen of Boards binnen de 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

Na kennisgeving zal Queen of Boards de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
Queen of Boards is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan teruggezonden Producten, tot wanneer deze door Queen of Boards werden aanvaard.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant-consument vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant-consument bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Queen of Boardswas geboden.

Artikel 2 Herroepingsrecht en terugbetaling voor elke Klant-consument

Dit artikel is enkel van toepassing op Klant-Consumenten (elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen) met uitsluiting van elke andere Klant.

Onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, heeft de Klant-consumenteen wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de hierna vermelde termijn. De Klant-consument beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen, te rekenen vanaf de levering van het Product.

Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant-consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts hanteren in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Klant-consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in dit artikel.

De Klant-consument mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten volledig zijn en voorzien van hun originele labels.

De Klant-consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de gevallen voorzien in artikel VI.53 WER. In het bijzonder kan de Klant-consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn verzegeld en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Indien de Klant-consument beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant Queen of Boardsdaarvan op de hoogte brengen door verzending van een e-mail naar edouard@queenofboards.com waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen.

De Klant-consument moet de Producten terugbezorgen aan Queen of Boardszonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan Queen of Boards. De Producten moeten naar Queen of Boardsworden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant-consument de Producten heeft ontvangen.

Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant-consument betaald.

In geval van herroeping zal Queen of Boards de reeds door de Klant-consument betaalde bedragen voor de Producten en de initiële levering terugbetalen na ontvangst van de Producten of de Klant kan opteren voor een aankoopbon van Queen of Boards voor ditzelfde bedrag. Queen of Boardskan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van de niet-correcte behandeling van het Product door de Klant dan wel door onvoldoende gefrankeerde terugzending..

Artikel 3. Garantie

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

De Klant moet Queen of Boards via edouard@queenofboards.com informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant. Na teruggave van het gebrekkige Product zal Queen of Boards, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal Queen of Boardsalle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van Queen of Boards. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal Queen of Boardsde prijs terugbetalen.

Deze garantie heeft geen betrekking op de zichtbare gebreken die onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld, in toepassing van het bepaalde onder artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

De garantie of vrijwaring voor zichtbare en/of verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade is veroorzaakt door een foutief gebruik of foutieve bewaring van het Product. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering door de Klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending van de Producten of schade veroorzaakt door overmacht. De waarborgen die Queen of Boards aan de Klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van Queen of Boards beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging en/of (ii) terugname van de betreffende Producten, met creditering aan de Klant.

Artikel 4. Overdracht en onderaanneming

Queen of Boardsheeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een onderaannemer/leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Gebruik van persoonsgegevens (privacy)

Queen of Boards gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

ENG

Shipping and delivery

Queen of Boards undertakes to deliver the Products within a period of 7 working days after full receipt of payment.

If Queen of Boards is unable to deliver the Products within the aforementioned period, Queen of Boards undertakes to inform the Customer in writing.

The order will be delivered to the address provided by the Customer to Queen of Boards during the purchase process. Errors in the address details are the responsibility of the Customer.

Queen of Boards reserves the right to make partial deliveries of the Products ordered, for example if part of the order is delayed or unavailable. In case of partial delivery, Queen of Boards will inform the Customer. In the event of (partial) non-delivery, the relevant part of the price paid will be refunded to the Customer.

Article 2. Visible and hidden defects – complaints procedure

Upon delivery, the Customer must check the packaging for any visible damage (such as, but not limited to, colour, quantity, nature of the delivered product, … . If the Products are visibly damaged or do not correspond to the Product ordered, the Customer may not and must inform Queen of Boards in writing within 5 working days If no complaints are communicated within these periods, the Customer is deemed to have approved and accepted the delivery.

Upon notification, Queen of Boards will provide the Customer with the necessary instructions regarding the damaged Products.

After discovering any defect, the Customer is obliged to immediately cease further use of the Product in question and furthermore to do and have done everything reasonable to prevent (further) damage and to properly store the Products under penalty of inadmissibility of the complaint. Queen of Boards is in no way responsible for the loss of or damage to returned Products, until they have been accepted by Queen of Boards.

The risk of loss or damage passes to the Consumer Customer as soon as he (or a third party designated by him, who is not the carrier) has physically taken possession of the goods. However, the risk already passes to the Customer-consumer upon delivery to the carrier, if the carrier has been instructed by the Customer to transport the goods and this choice was not offered by Queen of Boards.

Article 2 Right of withdrawal and refund for each Customer-consumer

This article only applies to Consumer Customers (any natural person acting for purposes outside his trade, business, craft or profession and who purchases or may purchase Products via the Website) to the exclusion of any other Customer .

Without prejudice to the legal provisions in this respect, the Consumer Customer has a legal right to withdraw from the Agreement during the period stated below. The Consumer Customer has fourteen (14) days to withdraw from the Agreement, counting from the delivery of the Product.

During the withdrawal period, the Consumer Customer will handle the Product and the packaging with care. He will only use the Product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the Product. The starting point here is that the consumer may only handle and inspect the Product as he would be allowed to do in a shop. The Consumer Customer is only liable for any reduction in the value of the Product that is the result of a way of handling the Product that goes beyond what is permitted in this article.

The Consumer Customer may only withdraw from the Agreement if the Products are complete and provided with their original labels.

The Consumer Customer cannot exercise the right of withdrawal for the cases provided for in article VI.53 WER. In particular, the Consumer Customer cannot exercise his right of withdrawal for goods that have been sealed for reasons of health protection or hygiene and the seal of which has been broken after delivery.

If the Consumer Client decides to withdraw from the Agreement, the Client must inform Queen of Boards thereof by sending an e-mail to edouard@queenofboards.com stating unequivocally that it wishes to withdraw from the Agreement.

The Consumer Customer must return the Products to Queen of Boards without undue delay and in any case no later than fourteen days after sending the notice of withdrawal to Queen of Boards. The Products must be shipped to Queen of Boards in the same manner in which the Consumer Customer received the Products.

All costs for returning the Products are paid by the Consumer Customer.

In case of withdrawal, Queen of Boards will refund the amounts already paid by the Consumer Customer for the Products and the initial delivery upon receipt of the Products or the Customer can opt for a purchase receipt from Queen of Boards for the same amount. However, Queen of Boards may reduce the refund to take into account any reduction in the value of the Products resulting from improper handling of the Product by the Customer or due to insufficient postage on return.

Article 3. Warranty

The Customer is entitled to a legal guarantee of two years. The legal guarantee covers any defect or lack of conformity of the Products that becomes apparent within a period of two years from the date of delivery of the Products.

The Customer must inform Queen of Boards via edouard@queenofboards.com of the defective Products within a reasonable time after the defect is known or could reasonably have been known by the Customer. Upon return of the defective Product, Queen of Boards will, at Customer’s sole discretion, send the Customer a new Product or repair the Product and Queen of Boards will bear all costs associated with the exchange/repair of the Products. The Product can only be replaced and delivered to the extent that it is still available/in stock at Queen of Boards’ suppliers. If the repair or replacement is not possible or cannot be carried out within a reasonable period of time, the Customer has the right to terminate the Agreement and Queen of Boards will refund the price.

This guarantee does not cover visible defects that could be detected immediately upon delivery, in accordance with the provisions of article 8 of these general terms and conditions.

The guarantee or indemnity for visible and/or hidden defects does not apply in any case if the damage is caused by incorrect use or incorrect storage of the Product. Any entitlement to indemnification lapses upon processing, alteration by the Customer or by third parties or in the event of abnormal or extraordinary use of the Products or damage caused by force majeure. The guarantees that Queen of Boards offers to the Customer are, at Queen of Boards’ discretion and discretion, limited to (in whole or in part): (i) replacement and/or (ii) taking back the relevant Products, with credit to the Customer.

Article 4. Transfer and subcontracting

Queen of Boards has the right to transfer its rights and obligations under the Agreement to a subcontractor/supplier (e.g. for the delivery of the Product), but this will not affect the rights and obligations under these terms and conditions.

Article 5. Use of personal data (privacy)

Queen of Boards will only use the Client’s personal data in accordance with the Privacy Policy on the Website.